Alles over de zero-emissiezones

Vanaf 2025 worden in 30 tot 40 van de grootste gemeenten middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd. De deelnemende partijen aan de uitvoeringsagenda spreken uitgangspunten af voor de voorbereiding en de invoering van deze zero-emissiezones, in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord. Hieronder staat een selectie van deze uitgangspunten.

Voor wie

De zero-emissiezone geldt alleen voor vrachtauto’s én bestelauto’s. Of en op welke termijn andere voertuigcategorieën aan de zero-emissiezone kunnen worden toegevoegd - zoals taxi’s en touringcars - bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de deelnemers op basis van verschillende toekomstige evaluatiemomenten. Op termijn wordt ook de toevoeging van personenauto’s overwogen.

Wanneer

De inwerkingtreding van een zero-emissiezone is mogelijk vanaf 1 januari 2025. Gemeenten bepalen zelf of ze de zero-emissiezone al dan niet inzetten naast, los van of in plaats van een milieuzone.

Omvang zone

Met ‘middelgroot’ wordt bedoeld: minimaal het centrum (binnenstad en/of het centrale winkelgebied) plus de omliggende wijken. Gemeenten bepalen zelf waar een zero-emissiezone komt en wat de omvang is.

Kamerbrief

Op 5 oktober 2020 is een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de contouren voor het toegangsregime voor de zero-emissiezones.
Lees hier de volledige brief.

Contouren voor het toegangsregime

Er is goed gekeken naar de overgangsregeling voor vracht- en bestelauto’s. Er moet voor ondernemers meer tijd zijn om de overstap naar een elektrische bestelauto haalbaar en betaalbaar te maken. Daarom heeft de staatssecretaris samen met MKB Nederland, Evofenedex en enkele gemeenten een overgangsregeling uitgewerkt.

In de infographic op deze pagina wordt de toegangsregeling schematisch weergegeven. Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Toegangsregime ze-zones

Aankondiging

Een gemeente zal de intentie om een zero-emissiezone in te voeren minimaal 4 jaar van tevoren aankondigen. Het college van Burgemeester en wethouders van een gemeente gaat daarbij minimaal in op 3 punten.

  • De geografische omvang van de zone, minimaal indicatief aangegeven door middel van een vlek op de kaart met de maximale omvang; de precieze grenzen van de zone worden in overleg met belanghebbenden nader bepaald.
  • Een beschrijving van de tot 2025 te nemen stappen, inclusief het betrekken van ondernemers en andere belanghebbenden, aandacht voor de benodigde laad- en tankinfrastructuur en de planning.
  • De relatie tussen de zero-emissiezone en een eventuele milieuzone als deze in de gemeente aanwezig is.